Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα όλων των κλάδων του Αστικού Δικαίου και ειδικότερα:

 

Εμπράγματο Δίκαιο

Αγορές - Πωλήσεις ακινήτων - Έλεγχος Τίτλων

– Παροχή Συμβουλών για Επενδύσεις

– Άρση προσημειώσεων-υποθηκών

– Εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας

– Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής

– Αρνητικές και διεκδικητικές αγωγές

– Αιτήσεις για διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου

– Ασφαλιστικά μέτρα νομής

– Αγωγές Διανομής

 

Οικογενειακό Δίκαιο

– Αγωγές Διαζυγίου – Συναινετικά Διαζύγια

– Αγωγές επιμέλειας και διατροφής – Ασφαλιστικά Μέτρα

Αγωγές για αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

– Αγωγές για αναγνώριση-προσβολή πατρότητας

– Αιτήσεις υιοθεσίας

 

Κληρονομικό Δίκαιο

– Παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής (καταπιστεύματα, κληροδοσίες κτλ.)

– Αγωγές προσβολής νόμιμης μοίρας, διαθηκών

– Αγωγές περί κλήρου

 

Ενοχικό δίκαιο

– Μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις

– Αγωγές ή διαταγές για την απόδοση χρήσης μισθίου

– Αγωγές για αδικοπρακτική ευθύνη (αποζημίωση για ιατρική ευθύνη – αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα)

– Σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων

– Κάθε είδους αγωγές για αξιώσεις από ενδοσυμβατική ευθύνη (εντολή, σύμβαση έργου, δάνειο κτλ.)

Αγωγές διάρρηξης καταδολιευτικών δικαιοπραξιών

– Αγωγές ανάκλησης δωρεάς λόγω μη εκπλήρωσης τρόπου ή απόκτησης κατιόντα

 

 

UA-36919497-1